Αίγυπτος : Μήνυμα αλληλεγγύης για τη BIOME

Είναι από τους εργαζόμενους της Αιγυπτιακής βιομηχανίας χάλυβα Kouta, παρατίθεται αυτούσιο

Message of Solidarity From the workers of Kouta Steel Factory in Egypt To the workers of Vio.Me Industrial Minerals Factory in Greece!

We, the workers of Kouta Steel Factory, Tenth of Ramadan City, Egypt, have followed the events taking place in Vio.Me industrial minerals factory in Thessaloniki, Greece. We learned that the factory owner had fled, and that a general assembly of the workers decided to place the factory under workers’ self-management. Hence the factory was reopened on February 12th, 2013, as a cooperative under workers’ management.

We would like to share with you our experience and struggle that began about one and a half years ago, during which the independent trade union stood at the forefront of the fight. This included sit-ins and legal battles through the Prosecutor-General’s office and the ministry of labour. The struggle culminated with an epoch-making decision by the Prosecutor-General last August approving their right to place the factory under workers’ self-management and authorising engineer Mohsen Saleh to manage the factory. It is worth-noting that the owner had fled earlier without paying the workers since last March.

The process has not gone free of obstacles and difficulties since then, starting with arduous negotiations with Gas and Electricity companies in order to schedule the factory’s debts which amount to $2.6 million and $0.9 million to both companies respectively. The workers have given a lesson in self-sacrifice as they decided to deduct half their wages to be used in purchasing raw materials (pallets).

We are now taking the final steps to resume the production process after having reconnected gas and electricity. The Kouta Steel Factory workers are all one in heart and mind, adamant to improve the factory and proceed with our experiment till the end.

Though a thousand miles away from Greece, we send our strongest expression of solidarity and support to the workers of Vio.Me and to their newborn experiment in self-management. We also declare our absolute rejection of the austerity measures that affect first and foremost the working class, whether in Greece or here in Egypt.

We invite Vio.Me workers to start and exchange of our experiences in struggle, so that we can benefit from lessons learned from both experiments in self-management. Millions of workers are looking at us as a concrete reality and an awaited dream.

Long Live Workers Struggle!
Long Live the struggle of the Vio.Me and Kouta Workers!

Chairman of the Independent Trade Union Chairman of the Board
Ahmad Shaarawy Mohsen Saleh
(mobile: 00201001896116)

αναδημοσίευση από : ergasiakodeltio.wordpress.com

Ελεύθερη μετάφραση από mpalothia

Μήνυμα αλληλεγγύης από τους εργαζόμενους του εργοστασίου χάλυβα Κούτα στην Αίγυπτο.

Προς τους εργαζόμενους της Βιο.ΜΕ. Βιομηχανία Ορυκτών στην Ελλάδα!

Εμείς, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου χάλυβα Κούτα, , στην Αίγυπτο, παρακολουθήσαμε τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Βιο.Με. στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Μάθαμε ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου το εγκατέλειψε και ότι η γενική συνέλευση των εργαζομένων αποφάσισε να θέσει το εργοστάσιο υπό εργατική αυτοδιεύθυνση. Ως εκ τούτου, το εργοστάσιο άνοιξε εκ νέου στις 12 του Φεβρουαρίου του 2013, ως ένας συνεταιρισμό υπό τη διαχείριση των εργαζομένων.

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία και τον αγώνα μας, που ξεκίνησε περίπου ενάμιση χρόνο πριν, κατά τη διάρκεια του οποίου, το ανεξάρτητο συνδικάτο στάθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Αυτό περιλαμβάνει κατάληψη και νομικές μάχες μέσω του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και το υπουργείο εργασίας. Ο αγώνας κορυφώθηκε με μια κοσμοϊστορική απόφαση από το Γενικό Εισαγγελέα τον περασμένο Αύγουστο δίνοντας έγκριση για να τεθεί το εργοστάσιο υπό εργατική αυτοδιεύθυνση και την έγκριση στο μηχανικό Mohsen Saleh να το διαχειριστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο ιδιοκτήτης είχε φύγει νωρίτερα χωρίς να πληρώσει τους εργαζόμενους από τον περασμένο Μάρτιο.

Η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει χωρίς εμπόδια και δυσκολίες από τότε, ξεκινώντας από επίπονες διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διακανονιστούν τα χρέη του εργοστασίου, που ανέρχονται σε 2,6 εκατομμύρια δολάρια και 0,9 εκατομμύρια δολάρια για τις δύο εταιρείες αντίστοιχα. Οι εργαζόμενοι έχουν δώσει ένα μάθημα στην αυτοθυσία, καθώς αποφάσισαν πως ο μισός μισθός τους θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά πρώτων υλών (παλέτες).

Παίρνουμε τώρα τα τελευταία βήματα για να συνεχιστεί η διαδικασία παραγωγής, αφού επανασυνδεθεί το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια. Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο χάλυβα Κούτα, είναι όλoι ένας, στην καρδιά και το μυαλό, ανένδοτοι για να βελτιώσουμε το εργοστάσιο και να προχωρήσουμε με το πείραμα μας μέχρι το τέλος.

Αν και χιλιάδες μίλια μακριά από την Ελλάδα, στέλνουμε ισχυρότερη έκφραση της αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους εργάτες της Βιο.Με. και στο νεογέννητο τους πείραμα αυτοδιαχείρισης. Δηλώνουμε επίσης την απόλυτη απόρριψή μας στα μέτρα λιτότητας που επηρεάζουν πρώτα και κύρια την εργατική τάξη, είτε στην Ελλάδα είτε εδώ στην Αίγυπτο.

Καλούμε τους εργαζόμενους της Βιο.Με. να ξεκινήσουν και να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας στον αγώνα, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα δύο πειράματα αυτοδιαχείρισης. Εκατομμύρια εργαζόμενοι ψάχνουν σε μας ως απτή πραγματικότητα και μια ελπίδα.

Ζήτω ο  Αγώνας των Εργαζομένων!
Ζήτω ο αγώνας των εργαζομένων της  Βιο.Με. και του Κούτα!

Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Εμπορίου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ahmad Shaarawy Mohsen Saleh

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες